privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen
Wanneer u een product bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Qenner B.V. worden uw gegevens vastgelegd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Qenner B.V., Zuiderval 94-7, 7543 EZ Enschede (hierna te noemen “Qenner”).

Qenner is het grootste ICT bedrijf in Nederland voor de reisbranche, met leidende marktposities in reisbureaus, touroperators en affiliate netwerken. Qenner vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Qenner conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel gegevensregistratie
De door u in het kader van de afname van producten en/of diensten verstrekte persoonsgegevens gebruikt Qenner enerzijds ter uitvoering van de gesloten overeenkomst en anderzijds om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over haar (overige) producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van Qenner, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Qenner gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Qenner zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Cookies
De websites van Qenner laten geen zgn. cookies op uw computer achter.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien en voorzover in het kader van de dienstverlening van Qenner gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Qenner is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Indien u via een link op een site van Qenner terecht komt op de site van een derde, is het onderhavige privacyverklaring niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende site te lezen voor u uw bezoek aan die site continueert.

Beveiliging gegevens
Qenner respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Qenner. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Qenner, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Qenner spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Qenner is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Qenner.

Inzage en correctie gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Qenner via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:

Qenner B.V.
Zuiderval 94-7
7543 EZ Enschede

U kunt ook een e-mail sturen naar support@qenner.com

Wijziging van deze privacyverklaring
Qenner behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.